Aktuality

Zverejnenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, 984 01 Lučenec

Oznam pre verejnosť

Vážení riaditelia škôl, učitelia, odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, všetci, čo s nami spolupracujete...
 
Oznamujeme verejnosti, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mení sieť škôl a školských zariadení nasledovne:
S účinnosťou od 28.2.2023 bolo vyradené Elokované pracovisko, Karola Supa 48, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec zo siete škôl a školských zariadení.
 
Naopak, s účinnosťou od 1.marca 2023 sa zaradilo do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec. S účinnosťou od 1.marca 2023 sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 
Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa má dve elokované pracoviská:
Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec akom súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 
Mgr. Margaréta Chrienová riaditeľka CPP
 

Podklady k žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa na školský rok 2023 / 2024

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.

Radi by sme Vás usmernili pri predkladaní požiadaviek o odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Aby bolo možné vypracovať a objektívne posúdiť aktuálnu potrebu pridelenia asistenta učiteľa ku žiakom so ŠVVP, potrebujeme:

 

1) Žiadosť školy o pridelenie asistenta učiteľa ku žiakom – spolu so zoznamom žiakov, u ktorých o asistenta učiteľa žiadate, pričom:

  • uvedení žiaci by mali mať pre lepšiu identifikáciu uvedené meno, priezvisko  a dátum narodenia,
  • mali by mať uvedené, v ktorom centre boli naposledy diagnostikovaní a vedení – CPP  Lučenec  alebo CŠPP K. Supa, Lučenec (zariadenie, ktoré sa s nami zlučovalo).

 

2) Vyhodnotiť aktuálnu potrebu pridelenia AU, pričom môžete využiť jednu z možností:

  • podklady k žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa viď príloha,
  • alebo prekopírované hodnotenia integrovaných žiakov (zvyknú ku polroku vypracovať triedni učitelia spolu s vyučujúcimi daných predmetov a odovzdať školskému špeciálnemu pedagógovi). V prípade, že nám školskí špeciálni pedagógovia už hodnotenia integrovaných žiakov poslali (zvyknú ich niektorí posielať v rámci dobrej spolupráce do poradne priebežne), nie je ich potrebné prikladať znovu,
  • alebo iná aktuálna pedagogická charakteristika žiaka, kde sú zhrnuté jeho ťažkosti.

 

Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

 

Mgr. Margaréta Chrienová

riaditeľka CPP Lučenec

 

Podklady k žiadosti o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

Oznam

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci získalo hnuteľné veci vďaka finančnej podpore Ministerstva financií Slovenskej republiky a tiež vďaka realizácii podujatia EYOF Banská Bystrica 2022.

Voľné pracovné miesta

ZLUČOVANIE ZARIADENÍ A ZMENA NÁZVU

Vážení riaditelia škôl, učitelia, odborní zamestnanci, žiaci, rodičia, všetci, čo s nami spolupracujete...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 161n, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomného oznámenia zriaďovateľa, Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica vydalo potvrdenie o zlúčení: Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie, Karola Supa 48, Lučenec, ako súčasti Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec a potvrdilo ich zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. januára 2023.

Od 1.januára 2023 budeme mať nový názov zariadenia: Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec, súčasťou ktorého sa stáva Elokované pracovisko, Karola Supa 48, Lučenec.

 

Ďalšie potrebné informácie budeme dopĺňať postupne.
Mgr. Margaréta Chrienová
riaditeľka CPPPaP Lučenec

Termínovník služieb a aktivít na školský rok 2022 /2023

Informácie v súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu

Situácia a konflikt, s akým sa dnes stretávame v nás spúšťajú vlnu neistoty, strachu, úzkostí a pochybností. Tak ako sa dotýka nás dospelých, tak sa dotýka aj našich detí. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci je tu pre všetkých ktorí potrebujú pomoc a podporu. V prípade potreby poskytneme deťom , rodičom krízovú intervenciu, ako aj poradenstvo pri riešení náročných životných situácií. Krízovú intervenciu poskytujú odborníci, ktorí majú absolvované výcviky v danej oblasti. Môžete sa na nás obrátiť na nasledovných telefónnych číslach:
047/ 43 32 300
047/43 33 800
047/ 42 22 370

0911 250 243

Deň prevencie v Prednej hore

Deň prevencie pre koordinátorov prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a tých, ktorí sa venujú prevencii v škole.
Deň prevencie v Prednej hore

Pracovná porada riaditeľov, koordinátorov prevencie 1. a 2.stupňa ZŠ

Dňa 25. septembra 2019 sa v kongresovej sále hotela Clavis v Lučenci zrealizovalo spoločné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP s riaditeľmi a koordinátormi prevencie základných škôl okresu Lučenec a Poltár. Pracové stretnutie otvorila riaditeľka Mgr. Margaréta Chrienová, ktorá všetkých privítala a odprezentovala aktuálne informácie o CPPPaP.

PhDr. Judita Ágoštonová, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine predstavila činnosť oddelenia a kompetencie oddelenia.

Vyhodnotenie prieskumu – PRIESKUM 2019 prezentoval Ing. Jaroslav Oster - OZ Preventista, ktorý svojimi skúsenosťami a vysokou odbornosťou dopĺňal výsledky prieskumu a upozorňoval na riziká spojené s „bezpečím/ nebezpečím“ virtuálneho prostredia.

Adresnosť prevencie sme zabezpečili ponukou preventívno-výchovnej činnosti, preventívnych programov pre školy od oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP. Tieto činnosti odprezentoval PhDr. et. Mgr. Alexander Hariš. Ponuka reaguje na potreby škôl, ktoré boli zachytené vo výsledkoch prieskumu. V závere pracovného stretnutia riaditeľka Mgr. Margaréta Chrienová poďakovala za účasť na pracovnej porade a v neposlednom rade poďakovala Ing. Jaroslalvovi Osterovi z OZ Preventista za vynikajúcu spoluprácu.

Sme radi, že sme mohli prepojť CPPPaP s riaditeľmi a koordinátormi prevencie na spoločnom pracovnom stretnutí.

PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD. - zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia sociálneho vývinu a prevencie