Kto sme a čomu sa venujeme...
alebo predstavíme Vám náš tím

 

Mgr. Margaréta Chrienová, sociálna pedagogička, riaditeľka


Je riaditeľkou CPPPaP od roku 2017. V poradenskom zariadení pracuje od roku 1998. Je odbornou zamestnankyňou v kategórii sociálny pedagóg. Začínala v Pedagogicko – psychologickej poradni v Poltári a od roku 2008 pracuje v Lučenci. Vo svojej odbornej práci sa venuje dvom oblastiam a to prevencii sociálno – patologických javov, práci s rizikovými triedami ako aj problematike kariérového poradenstva. Je členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ako aj Asociácie sociálnych pedagógov. Má absolvovaných niekoľko výcvikov. K tým najvýznamnejším patrí výcvik v socioterapii a v školskej mediácii. V oblasti kariérového poradenstva absolvovala dlhodobé vzdelávanie Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve.

 

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD., sociálna pedagogička, zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia


Má 22 ročnú prax v zariadení, v súčasnosti je vedúca oddelenia sociálno – pedagogickej činnosti, prevencie a terapie a zároveň zástupkyňa riaditeľky. Vo svojej odbornej práci sa zameriava na prácu s problémovými triedami v školách, podporu vzťahov v triednych skupinách, vedie poradenské skupiny pre deti s problémom v správaní. Svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti prepája a poskytuje prax študentom stredných a vysokých škôl. Je spoluautorkou kníh o sociálo-pedagogickom poradenstve a metodických príručiek pre sociálnych pedagógov. Svoje získané zručnosti vo výcvikoch využíva pri odborných činnostiach v zariadení a venuje sa terapii sociálnych vzťahov. Je zapísaná v zozname socioterapeutov.

 

PhDr. Judita Ágoštonová, psychologička, vedúca oddelenia


Je psychologičkou s viac ako tridsať ročnou praxou. Svoje miesto našla v psychologickom poradenstve pre deti a mládež. Odborné činnosti realizuje aj v maďarskom jazyku. Venuje sa starostlivosti zameranej na intelektovo nadané deti a žiakov. Neustále vyhľadáva nové vedomosti a informácie, ktoré môžu rozšíriť jej obzory. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rada a ochotne odovzdáva svojim kolegom. Počas svojho pôsobenia v zariadení uprednostňovala vzdelávanie najmä v praktických formách psychologického poradenstva a diagnostiky, ktoré využíva v práci s klientmi. Zúčastňovala sa vedecko-výskumnej spolupráce pri zefektívňovaní poradenskej práce odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie.

 


Mgr. Ivica Ferancová, psychologička


V našom zariadení pôsobí 35 rokov ako psychológ a najbližšia jej je veková kategória detí predškolského a mladšieho školského veku. Pri svojej práci sa opakovane stretla s prípadmi detí, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania, alebo inej formy násilia. V tejto oblasti si postupne rozširovala svoje odborné kompetencie, aktívne spolupracuje s ÚPSVaR, v rámci Národného projektu "Podpora ochrany detí pred násilím" a spolupracuje tiež s vyšetrovateľmi policajného zboru, pri výsluchoch maloletých obetí násilných trestných činov.

 

Mgr. Veronika Nemčoková, psychologička


Je odbornou zamestnankyňou v kategórii psychológ. Zaoberá sa diagnostikou detí s vývinovými poruchami učenia, poruchami správania a emócií. Vo svojej ďalšej odbornej činnosti využíva systemickú rodinnú a párovú terapiu. Pri práci s deťmi s VPU, poruchami pozornosti využíva program bilaterálnej integrácie zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, ale taktiež na posilnenie exekutívnych funkcií a senzo-motorickej integrácie. Je súčasťou tímu CPP, ktorý sa venuje metodickému vedeniu a podpore odborných zamestnancov škôl.

 

 

Mgr. Andrea Demecsová, psychologička


Je našou najmladšou členkou odborného tímu. Svoju odbornú činnosť doteraz realizovala v Diagnostickom centre v Ružomberku, kde sa venovala deťom s poruchami správania, poruchami učenia, deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom. V našom zariadení pôsobí od roku septembra 2021.

 

PhDr. Miroslava Nemčeková, psychologička


V našom zariadení pôsobí od januára 2023 na pozícii psychológ. Svoju odbornú činnosť doteraz realizovala v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci a v Spojenej škole internátnej v Lučenci. Jej hlavným zameraním bola diagnostika a poradenstvo pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím a s vývinovými poruchami učenia.

  

Pracovisko Herzova 8, Lučenec


PhDr. et Mgr. Alexander Hariš, sociálny pedagóg, psychológ


Je odborným zamestnancom s viac ako 20 ročnou odbornou praxou, v ktorej sa venuje sa poradenstvu klientom pre oblasť závislostí, ako aj pre ich rodinných príslušníkov. Angažuje sa vo včasnej intervencii v prípade užívania drog, poskytuje psychoterapiu hlavne dospievajúcim a mladým dospelým. Venuje sa rodinám v kríze – riešeniu konfliktov, problémy v komunikácii.

 

Mgr. Milena Mališová, sociálna pedagogička

Vo svojej práci sa venuje hlavne deťom s problémami v správaní, emocionálnymi a rodinnými problémami, ktoré majú súvis s narušenými rodinnými vzťahmi, rozchodom či rozvodom v rodine.S rodičmi pracuje hlavne v oblastiach rozvoja rodičovských kompetencií, výchovy a posilnenia vzťahu rodič – dieťa opierajúc sa o teóriu vzťahovej väzby. V oblasti prevencie pracuje s kolektívmi detí v materských školách a na stredných školách v téme „Obchodovanies ľuďmi“. V zariadení je na pozícií sociálneho pedagóga s 20 ročnou odbornou praxou. Je zapísaná v zozname interventov v Krízovej intervencii na školách.

 

Mgr. Miroslava Tomišová, kariérová poradkyňa


V našom zariadení pôsobí od októbra 2020 na pozícii kariérová poradkyňa. Vo svojej odbornej činnosti sa venuje kariérovému poradenstvu pre žiakov základných a stredných škôl. Vo svojej práci intenzívne spolupracuje so zákonnými zástupcami ako aj výchovnými a kariérovými poradcami škôl. Kariérovému poradenstvu sa venuje 15 rokov, je členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Má absolvované viaceré výcviky a školenia v oblasti poradenstva a kariérovej výchovy. Z posledných dlhodobejších vzdelávaní môžeme spomenúť Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve. V roku 2018 získala Národnú cenu Kariérového poradenstva.

 

Pracovisko Železničná 9, Poltár


Mgr. Róbert Murgaš, psychológ


Je odborným zamestnancom v kategórii psychológ. Vo svojej odbornej práci sa venuje diagnostike a poradenstvu pre deti so ŠVVP, deťom s poruchami správania, kariérovému poradenstvu. Má absolvovaný výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii. V odbornej praxi využíva metódu biofeedbacku na reguláciu psychofyziologických procesov, najmä pri impluzívnych a agresívnych prejavoch správania.

 

Mgr. Michal Bartko, špeciálny pedagóg


Je odborným zamestnancom v kategórii špeciálny pedagóg, ktorý sa venuje diagnostike detí so ŠVVP (poruchy učenia, choroba a zdravotné oslabenie, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania) ako aj poradenstvu rodičom a konzultáciám pre pedagógov. Pre žiakov so ŠVVP poskytuje individuálne korekcie a reedukácie so zameraním na zlepšovanie pozornosti, samostatnosti a vôľových vlastností u detí s ADHD. Má absolvované vzdelávania v metódach Kupoz a Kumot. Venuje sa aj oblasti kariérového poradenstva pre žiakov ŠVVP.


.