Krízová intervencia

Krízová intervencia je špecializovaná odborná činnosť zameraná na špecifické obdobie v živote dieťaťa alebo skupiny. Predstavuje podpornú sieť opatrení zameraných na stabilizáciu dieťaťa alebo skupiny, prinavrátenie pocitu bezpečia a posilnenie vlastných kompetencií v práci s emóciami, s copingovými stratégiami a nastavení ďalších opatrení po krízovej udalosti.

 

PRIJATIE A EVIDENCIA ŽIADOSTI O KRÍZOVÚ INTERVENCIU

Poradenské zariadenie  môže kontaktovať dieťa, zákonný zástupca, riaditeľ školy,  školského zariadenie alebo ním poverený pedagogickí alebo odborný zamestnanec:

 • telefonicky,
 • písomne,
 • osobne,
 • online (emailom, prostredníctvom online formuláru).

Žiadosť sa zaznamenáva a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko dieťaťa, jeho vek a bydlisko,
 • meno a priezvisko zákonného zástupcu a jeho kontakt,
 • druh krízovej udalosti /traumy (smrť rodiča – dieťaťa/ súrodenca/spolužiaka - učiteľa, prípadne nehoda, automobilová nehoda, prírodná katastrofa, sebapoškodzovanie, suicídum,....)

 

V prípade podanej žiadosti zo strany školy pre skupinovú intervenciu:

 • navštevovaná škola / školské zariadenie (názov a adresa školy, ročník)
 • dátum prijatia žiadosti,
 • druh krízovej udalosti / traumy (smrť rodiča – dieťaťa/ súrodenca/spolužiaka . učiteľa, prípadne nehoda, automobilová nehoda, prírodná katastrofa, sebapoškodzovanie, suicídum,....)

Po posúdení druhu krízovej udalosti a rozsahu postihnutých krízou (jednotlivec, skupina, viac skupín) je táto žiadosť pridelená príslušnému kompetentnému odbornému zamestnancovi, alebo viacerým kompetentným odborným zamestnancom, ktorí budú súčasťou krízového intervenčného tímu.

 

Krízový intervenčný tím v CPP Lučenec

 • Milenu Mališová, ktorá má ukončený výcvik v krízovej intervencii. Ďalšími odbornými zamestnancami, ktorí budú zabezpečovať krízovú intervenciu a majú absolvované výcviky a školenia sú
 • Katarína Majerová Kropáčová, PhD. a 
 • Alexander Hariš.

 

Krízový intervenčný tím stanoví formu krízovej intervencie (individuálna/skupinová), pripraví sa plán riešenia a stanoví sa termín uskutočnenia krízovej intervencie. Ak je to nevyhnutné na zabezpečenie starostlivosti o dieťa a táto skutočnosť je odôvodnená, začne sa vykonávať bezodkladne po doručení žiadosti. (§ 2 ods. 7 vyhlášky 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie.) Na poskytovanie krízovej intervencie nie je potrebný informovaný súhlas. (§ 2 ods. 6, písm. a) vyhlášky 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie.)

Kontaktovanie dieťaťa/ZZ, školy/školského zariadenia prebieha  telefonicky/osobne/písomne/online (emailom, prostredníctvom online formulára) a je bezodkladne pridelený termín stretnutia odsúhlasený dieťaťom/školou/školským zariadením po tom, čo sa zabezpečí eliminovanie ohrozenia života, zdravia a zabezpečia sa jeho/ich základné potreby. Pri individuálnej krízovej intervencii prebieha informovanie žiadateľa o termíne spolu so stručným poučením o priebehu a podmienkach stretnutia.

Pri skupinovej krízovej intervencii prebieha informovanie riaditeľa o poskytnutom termíne pre školu/školské zariadenie spolu so stručným poučením o priebehu a podmienkach realizácie krízovej intervencie. Zároveň sa stanoví kontaktná osoba na škole/v školskom zariadení.

 

VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI REALIZÁCIA KRÍZOVEJ INTERVENCIE – SKUPINOVÁ FORMA

Krízová intervencia je odborná činnosť, počas jej poskytovania sa odborný zamestnanec  opiera

o vedomosti z akreditovaných kurzov a zároveň sa prispôsobuje konkrétnej situácii a zohľadňuje potreby skupiny.

 

Vymedzenie role poskytovateľa krízovej intervencie:

 • Počas skupinovej intervencie sú v triede prítomní dvaja OZ poradenského zariadenia
 • Obaja po poskytnutí krízovej intervencie postupujú podľa odporúčaní: absolvujú po krízovej intervencii na konci dňa jednoduchý skupinový psychosociálny manažment stresu s vedúcim intervenčného tímu. Vedúci intervenčného tímu absolvuje supervíziu podľa potreby a vyhovujúcou formou (osobne, telefonicky, online) v inštitúcii preukázateľne poskytujúcej profesionálnu krízovú intervenciu.
 • Krízový tím v škole počíta so spoluprácou školského psychológa - pokiaľ nie je zasiahnutý a je vyškolený v skupinovej krízovej intervencii, môže poskytovať krízovú intervenciu. Pokiaľ tieto požiadavky nenapĺňa, organizuje intervenčný tím a poskytuje technickú a emocionálnu podporu členom krízového tímu, žiakom, zákonným zástupcom a personálu školy.
 • Materiálno-technické vybavenie na poskytovanie skupinovej krízovej intervencie zahŕňa: flipchart, čistý papier a ceruzku pre každého člena skupiny, stoličky do kruhu, papierové vreckovky.

Poskytovateľ krízovej intervencie:

 • psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg so vzdelaním v krízovej intervencii,
 • poskytovateľ krízovej intervencie sa kontinuálne v tomto smere ďalej vzdeláva a dopĺňa si vedomosti, aby poskytoval svoje služby v súlade s najnovším vedeckým poznaním,
 • člen ŠPT s absolvovaným výcvikom krízovej intervencie zabezpečuje špecifickú agendu v týchto oblastiach:

-           prevencia (presadzovanie bezpečných škôl),

-           príprava krízových plánov,

-           edukácia pedagogických a iných odborných zamestnancov na škole,

-           realizácia krízovej intervencie v spolupráci s príslušným poradenským zariadením, - poskytovanie „post“ intervencie“,

-           plánovanie, posúdenie vplyvu udalosti, poradenstvo, konzultácie, skríning zameraný na mapovanie, kto ďalší v rámci školy potrebuje krízovú intervenciu,

-           realizuje vzdelávanie a osvetovú činnosť riaditeľom škôl, zameranú na potrebu a opodstatnenie krízovej intervencie ako účinného nástroja pre prevenciu postraumatickej stresovej poruchy.

 

Skupinová krízová intervencia

Predstavenie odborných zamestnancov, nadviazanie kontaktu so skupinou. Spoločné nastavenie cieľa a štruktúry stretnutia. Vytvára sa bezpečný priestor. Pracuje sa na stabilizácii emócií prítomných na začiatku stretnutia. Aplikujú sa metódy zamerané na stabilizáciu skupiny v čase a priestore. Odporúčané metódy: metapozícia, mentalizácia naráciou, tapping.

Samotná realizácia krízovej intervencie je prispôsobená aktuálnej situácii, možnostiam a potrebám skupiny. Odborný tím zohľadňuje tempo skupiny a volí adekvátne odborné postupy krízovej intervencie.

Navrhované postupy skupinovej krízovej intervencie sú napr.:

 • Ventilácia a normalizácia emócií a fyzických reakcií. Ide o podporu ventilácie emócií skupiny a normalizácie emocionálnych a fyzických reakcií na kritickú udalosť. V rámci spoločnej práce v skupine dochádza k identifikovaniu potrieb skupiny a jednotlivcov.
 • Práca s copingovými stratégiami. Realizujú sa kroky zamerané na mapovanie vlastných zdrojov skupiny a ich podporu.
 • Príprava na budúcnosť a jej plánovanie. Realizovanie praktických sledov krokov, pomenovanie možností zvládania situácie po krízovej intervencii. Aplikovanie metódy krízovej intervencie: príprava na budúcnosť.
 • Psychoedukácia a záverečná stabilizácia emócií skupiny. Praktické informácie ohľadom prežívania a zvládania emocionálnych a fyzických reakcií po traumatickej udalosti a edukácia ohľadom krízovej intervencie a starostlivosti po krízovej intervencii. Edukácia ohľadom reakcií na stres po traumatickej udalosti na všetkých úrovniach. Práca na záverečnej stabilizácii emócií účastníkov. Odporúčané metódy: záchranná sieť, školské zdroje, tapping, objatie motýlích krídel (EMDR).

Ponuka ďalšej starostlivosti cez spoluprácu v poradenskom zariadení. Prepojenie na ďalších odborníkov v rámci multidisciplinárneho tímu, odporúčanie na traumaterapeuta. Stanovenie kontrolného stretnutia na uzavretie skupinovej krízovej intervencie.

Kontrolné stretnutie po 3 týždňoch na uzavretie krízovej intervencie.

Identifikácia copingových stratégií, overenie a pomenovanie zdrojov skupiny a ďalšia edukácia ohľadom práce so svojimi osobnými zdrojmi. Práca je zameraná na sledovanie úrovne fungovania skupiny v realite.

Stretnutie prebieha v škole alebo v školskom zariadení a je realizované dvomi OZ vyškolenými v poskytovaní krízovej intervencie. Indikátorom pre vykonanú krízovú intervenciu je zosieťovanie skupiny na odborníkov, ktorí sú odporúčaní na sledovanie skupiny a nastavenie ďalšej starostlivosti. Po každej uskutočnenej krízovej intervencii je odporúčané, aby sa poskytovatelia krízovej intervencie zúčastnili jednoduchého skupinového psychosociálneho manažmentu stresu.

 

VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI REALIZÁCIA KRÍZOVEJ INTERVENCIE - INDIVIDUÁLNA FORMA

Predstavenie odborných zamestnancov, nadviazanie kontaktu s dieťaťom, resp. so ZZ. Pracuje sa na vytvorení bezpečného prostredia. V rozhovore sa spoločne nastavia ciele a štruktúra stretnutia. Aplikujú sa metódy zamerané na stabilizáciu dieťaťa v čase a priestore. Odporúčané metódy: metapozícia, mentalizácia naráciou, tapping.

Samotná realizácia krízovej intervencie je prispôsobená aktuálnej situácii, možnostiam a potrebám dieťaťa. Prispôsobujeme sa jeho tempu a volíme adekvátne odborné postupy krízovej intervencie.

 

Navrhované postupy individuálnej krízovej intervencie sú napr.:

 • Kognitívne uchopenie krízovej udalosti a práca s príbehom, faktami, najhorším obrazom.
 • Ventilácia a normalizácia emócií a fyzických reakcií. Podpora ventilácie emócií. Normalizácia emocionálnych a fyzických reakcií na kritickú udalosť. Identifikovanie potrieb klienta.
 • Práca s copingovými stratégiami. Práca zameraná na mapovanie vlastných zdrojov, ich identifikácia a podpora.
 • Príprava na budúcnosť a jej plánovanie. Realizovanie praktických sledov krokov, pomenovanie možností zvládania situácie po krízovej intervencii. Sebapodporný plán. Aplikovanie metódy krízovej intervencie. Príprava na budúcnosť.
 • Psychoedukácia a záverečná stabilizácia emócií. Praktické informácie ohľadom prežívania a zvládania emocionálnych a fyzických reakcií po traumatickej udalosti a edukácia ohľadom krízovej intervencie a starostlivosti po krízovej intervencii. Edukácia ohľadom reakcií na stres po traumatickej udalosti na všetkých úrovniach. Práca na záverečnej stabilizácii emócií. Odporúčané metódy: záchranná sieť, školské zdroje, tapping, objatie motýlích krídel (EMDR).

 

Ponuka ďalšej starostlivosti v poradenskom zariadení. Prepojenie na ďalších odborníkov v rámci multidsciplinárneho tímu, odporúčanie na terapeuta so vzdelaním v psychotraumatológii. Stanovenie kontrolného stretnutia v prípade, že dieťa sa rozhodne pokračovať v starostlivosti v poradenskom zariadení.

 

Pri poskytovaní krízovej intervencie individuálnou formou zohľadňujeme možnosti a potreby dieťaťa, a prispôsobujeme im poskytované metódy odbornej práce. Po záverečnej stabilizácii dieťaťa je mu poskytnutá možnosť kontaktovať sieť ďalších odborníkov. Po uskutočnení individuálnej krízovej intervencie je odporúčané poskytovateľovi krízovej intervencie absolvovať rozhovor zameraný na psychosociálny manažment stresu.

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/27197.pdf