Komplexné psychologické služby

 

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci má viac ako 50 – ročnú históriu odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti o deti a mládež v regióne Lučenec a Poltár.

Centrum je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. V zmysle § 130 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vykonáva odbornú činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Systém poradenstva a prevencie tvoria zariadenia poradenstva a prevencie a v školách pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím alebo odborní zamestnanci školy.

Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom.

Odborní zamestnanci centra multidisciplinárne spolupracujú najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.