Aktuality

„Okrúhly stôl“

CPPPaP a OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu zorganizovali dňa 10.04.2019 pracovné stretnutie, určené pre riaditeľov základných škôl okresu Lučenec. Na stretnutí s názvom „Okrúhly stôl“ . bol predstavený projekt, do ktorého sa základné školy môžu bezplatne zapojiť.

Prevencia trochu inak

Dňa 27.03.2019 CPPPaP v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici zrealizovalo zážitkový workshop pod názvom „Prevencia trochu inak“

Dni boja proti drogám a iným sociálno-patologickým javom

Dni boja proti AIDS