Metodické usmerňovanie

 

DOSTALI SME OCENENIE ZA NAJINŠPIRATÍVNEJŠIE AKTIVITY V RÁMCI TÝŽDŇA KARIÉRY, KTORÉ OCENILO ZDRUŽENIE PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY PRE ROK 2023

Dňa 12.12.2023 sme v spolupráci s Gymnáziom vo Fiľakove pripravili program pre kariérových a výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov, digitálnych koordinátorov ,ale aj učiteľov informatiky základných škôl a stredných škôl, ktorí sa venujú prevencii na škole.

 

Jedným z hlavných odborníkov, ktorý viedol tému informačnej bezpečnosti, bol Ing. Jaroslav Oster, konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti a prevencii IT kriminality v spoločnosti Info consult, s.r.o.

 

Ďakujeme za spoluprácu základným a stredným školám okresu Lučenec a Poltár, ale hlavne pánovi riaditeľovi Gymnázia vo Fiľakove, Mgr. Jurajovi Péterovi. Práve on bol tvorcom tejto skvelej myšlienky a prizval nás do spolupráce. Viedol tiež blok, ktorý bol venovaný Zaujímavostiam zo sveta umelej inteligencie.

 

Za naše zariadenie patrí poďakovanie Mgr. Miroslave Tomišovej, kariérovej poradkyni ako aj PhDr. Kataríne Majerovej Kropáčovej, PhD., sociálnej pedagogičke v našom zariadení.

 

 

Metodické vedenie školských sociálnych pedagógov

Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci zorganizovalo dňa 27.9.2023 metodické vedenie sociálnych pedagógov pod názvom Sociálnopedagogická podpora.
V úvode boli sociálne pedagogičky privítané a bol im predstavený program stretnutia. Počas dňa mali možnosť zažiť aktivity v oblasti prevencie, ktoré môžu neskôr zrealizovať na svojej škole, kde pôsobia.
Súčasťou programu bola prezentácia Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Národnú linku predstavila pani PhDr. Adriana Ostrihoňová z ÚPSVaR, ktorej touto cestou ďakujeme.
Ďalšou témou bol osobný rozvoj sociálnych pedagógov a možnosti ďalšieho vzdelávania aj cez Asociáciu sociálnych pedagógov. Centrum poradenstva a prevencie v zastúpení Mgr. Margaréty Chrienovej a PhDr. Kataríny Majerovej Kropáčovej, PhD. predstavilo ponukový list pre školy a programy, ktoré boli adresne vytvorené pre potreby škôl v okrese Lučenec a Poltár.

Na školách v okrese Lučenec pôsobí 9 sociálnych pedagogičiek, ktoré si získané informácie z metodického stretnutia prenesú do svojho školského prostredia. Ďakujeme im za účasť na stretnutí, dlhoročnú výbornú spoluprácu a odbornú, kvalitnú prácu v školách, kde pôsobia.


Katarína Majerová Kropáčová, sociálna pedagogička

 

Stretnutia kariérových a výchovných poradcov stredných a základných škôl okresov Lučenec a Poltár

„Vaša práca bude tvoriť veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť skutočne spokojný, je robiť to, čo považujete za skvelú prácu. A jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to,  čo  robíte. Ak ste to ešte nenašli, hľadajte ďalej“              

 

  Steve Jobs 

V dňoch 3.10.2023 a 10.10.2023 sa v priestoroch CPP v Lučenci konali pracovné stretnutia kariérových a výchovných poradcov základných a stredných škôl.

Súčasťou stretnutia kariérových poradcov základných škôl konaného dňa 3.10.2023 bola aj prezentácia pani riaditeľky, Mgr. Garajovej zo SOŠ internátna Lučenec, ktorá prítomným priblížila systém vzdelávania na ich škole, ich podporné služby a zaujímavé  aktivity.  Kolegovia ocenili najmä ústretový a profesionálny prístup pani riaditeľky, vymenili si vzájomné kontakty a dohodli sa na  ďalšej  spolupráci.

Následne boli  prítomní oboznámení s novelizáciou  Školského zákona, ktorá priniesla s účinnosťou od 30. 5. 2023 novú definíciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb  detí a žiakov a na to nadväzujúci koncept  podporných opatrení, ktoré sú bližšie charakterizované v katalógu podporných opatrení. Venovali sme sa zdrojom  podporných  opatrení,  postupu pri ich získaní, formám, metódam a realizátorom opatrení. Osobitný dôraz sme kládli najmä na opatrenie v oblasti kariérového poradenstva – špecializované kariérové poradenstvo, ktorého cieľom je žiakovi so ŠVVP poskytnúť špecifickú podporu jeho kariérovému vývinu.

Ďalej sme sa venovali informáciám uvedených v Sprievodcovi školským rokom 2023/2024, ozrejmili sme si priority kariérového poradenstva, jeho informačné a metodické zdroje a realizáciu kariérového poradenstva v školskom prostredí.

 

Veľmi podnetná bola prezentácia Ing. Geráta -  EURES poradca,  ktorý nám priblížil európske služby zamestnanosti,  podmienky štúdia a zamestnania sa v zahraničí, nové zmeny a užitočné informácie.  Kolegovia prejavili záujem o prednášky Eures poradcu pre svojich študentov, ktoré budú realizované v priestoroch stredných  škôl v priebehu školského roka.

Súčasťou obidvoch stretnutí bola podnetná diskusia a odpovedanie na dotazy. Stretnutí sa zúčastnila aj vedúca oddelenia, psychologička  CPP – PhDr. Judita Ágoštonová, ktorá poradcom priblížila psychologickú a odbornú pomoc v oblasti kariérového poradenstva a objasnila zmeny v legislatíve, najmä čo sa týka zavádzania podporných opatrení.

Za veľmi prospešné a obohacujúce považujeme výmenu skúseností, príklady dobrej praxe a zosúladenie predstáv o realizácii kariérového poradenstva.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným  za aktívnu účasť  zdieľanie skúseností zo svojej praxe a takisto ďakujeme pozvaným hosťom za ich vklad a obohacujúce informácie.