Žiadosť o službu

AKO SA OBJEDNAŤ?

Ak sa rozhodnete na nás obrátiť, je potrebné si premyslieť formuláciu Vašej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujete, aké máte očakávania...).

O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže Centrum poradenstva a prevencie v Lučenci požiadať:

1.zákonný zástupca (rodič), štatutárny zástupca,
2. škola a školské zariadenie,
3. klient sám (ak je dospelý).


1. AK O SLUŽBU ŽIADA RODIČ, JE MOŽNÉ SA OBJEDNAŤ K NAŠIM
ODBORNÍKOM:

A) Osobne na všetkých našich pracoviskách, najoptimálnejšie je to na pracovisku:
Centrum poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 25, 984 01 Lučenec, kde s Vami osobne spíšeme žiadosť o naše služby.


B) Telefonicky na telefónnych číslach: 047/43 32 300 alebo 0911 250 243.


O naše služby je možné osobne požiadať aj na elokovaných pracoviskách:

 • Elokované pracovisko, Dr. Herza 145/8, Lučenec ako súčasť Centra poradenstva a
  prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.
 • Elokované pracovisko, Železničná 287/9, Poltár, ako súčasť Centra poradenstva a
  prevencie, Martina Rázusa 25, Lučenec.

Po pridelení žiadosti Vás následne bude kontaktovať odborný zamestnanec, s ktorým si navzájom dohodnete osobné stretnutie. Na vyšetrenie môžete byť pozvaní aj písomne.

V prípade, že nie je možné termín stretnutia dodržať, budeme radi, keď nám túto informáciu poskytnete a dohodnete si s konkrétnym odborným zamestnancom náhradný termín (vyšetrenia, poradenstva, konzultácie,...).

 

2. AK O SLUŽBU ŽIADA ŠKOLA ALEBO ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, JE POTREBNÉ DO NÁŠHO ZARIADENIA DORUČIŤ K JEDNOTLIVÝM ČINNOSTIAM NASLEDOVNÉ DOKUMENTY:

 

A) INDIVIDUÁLNA ČINNOSŤ

 •  PSYCHOLOGICKÉ ALEBO ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE A S TÝM SÚVISIACA ODBORNÁ ČINNOSŤ

1. Žiadosť o psychologické, špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo žiaka, klienta (dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke: https://www.cpppap-lc.sk/na-stiahnutie/skoly)

2. Informovaný súhlas so psychologickou, špeciálno – pedagogickou, sociálno-pedagogickou a inou odbornou činnosťou (dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke)

3. Pedagogická charakteristika – posúdenie prejavov žiaka v základnej školy (príloha k žiadosti o psychologické, špeciálno – pedagogické vyšetrenie)(dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke)

 • POSKYTOVANIE KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

1. Žiadosť o psychologické, špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo (interný dokument zariadenia)

2. Informovaný súhlas so psychologickou, špeciálno – pedagogickou, sociálno-pedagogickou a inou odbornou činnosťou (dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke)

 

B) SKUPINOVÁ ČINNOSŤ

 • REALIZÁCIA DEPISTÁŽE V MŠ

1. Žiadosť MŠ o realizáciu depistážneho vyšetrenia
2. Zoznam predškolákov, ktorí sa zúčastnia depistážneho vyšetrenia na základe predchádzajúceho súhlasu zákonného zástupcu
3. Súhlas s účasťou na depistážnom vyšetrení (dokument je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke)

 • REALIZÁCIA PREVENTÍVNO – VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ V ŠKOLE

1. Žiadosť školy o realizáciu preventívno – výchovných činností s pomenovaním tém, o ktoré má škola záujem

 • REALIZÁCIA PREVENTÍVNEHO PROGRAMU

1. Žiadosť školy o realizáciu preventívneho programu
2. Informovaný súhlas so zaradením do preventívneho programu

 • REALIZÁCIA SOCIÁLNO – PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY

1. Žiadosť školy o realizáciu sociálno – pedagogickej diagnostiky

2. Informovaný súhlas so psychologickou, špeciálno – pedagogickou, sociálno-pedagogickou a inou odbornou činnosťou (dokument je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke)